Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn

Støtt lokalmiljøet i kampen mot Bærum kommunes planlagte ødeleggelse av Rykkinns verdifulle natur- og friluftsområder.

Vi jobber fortsatt aktivt mot utbyggingen

Berger og Rykkinn Vel har kommet til at Bærum kommune legger for lite vekt på argumenter mot plasseringen av institusjonen. Aksjonsgruppa er enig, og jobber aktivt mot utbyggingen!

Berger og Vel sier om Busoppveien 22:
“Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Busoppveien 22, planID 2019005, som vist på plankart dokument 5166924 og i bestemmelser, dokument 5166917, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.” Slik lyder kommunens innstilling til formannskapet. Saken skal behandles 13. januar. Dato for behandling i kommunestyret er ikke fastsatt.”
 
Berger og Rykkinn Vel går mot den foreslåtte plasseringen og mener kommunen legger for liten vekt på argumentene mot denne plasseringen.

Nei til utbygging i et av Rykkinns mest benyttede friluftsområder

Bærum kommune planlegger å bygge en stor institusjon på et område som benyttes aktivt av Rykkinns beboere både sommer og vinter. Jordet nedenfor Nordby Gård øverst på Rykkinn har en stor plass i hjertet til alle som trener, går på ski, aker, går tur og rir i området.

I tillegg til å være et mye brukt friluftsområde er tomten også viktig for tilgangen til større friområder vestover. En utbygging begrenser denne tilgjengeligheten.

Park, landbruk, natur og kulturvern i Bærum kommune påpeker selv at lysløypen nord og øst for planområdet vil få en kjørevei i/over selve turveitraséen.

I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er hovedmålet å legge til rette for friluftsliv i og ved byer og tettsteder. I strategien står det at friluftsliv har stor helsefremmende betydning. Det å få flere til å utøve friluftsliv er et viktig tiltak for folkehelsen. Bærum kommune ignorerer i denne saken våre behov for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv.

Marka, sjøen og grøntområdene imellom sikres mot nedbygging 
– Punkt B i Bærum kommunes egne klimamål

Friområdet og landbruksarealet som er planlagt utbygget. Foto: Privat

Nei til omregulering av landbruksareal til bebyggelse

For å sikre matforsyning i krisesituasjoner, for eksempel ekstrem tørke eller pandemier, er vi avhengig av at jordbruksarealene beholdes. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning, samt våre etterkommere, muligheten til å dyrke egen mat på egen jord. 

Bærum kommune er derimot godt i gang med omregulering av dette jorbruksarealet, samtidig som de unnlater å utrede konsekvensene av denne irreversible nedbyggingen av landbruksareal, kulturlandskap og friområder.

Dette er stikk i strid med deres egne mål om å være en klimaklok kommune.

Gjennom kunnskap, holdninger og handlinger skal Bærum stå frem som en
miljø- og klimaklok kommune allerede i 2020.

– Punkt A i Bærum kommunes egne klimamål

Nei til utbygging i et område med rik fauna og flora

Bærums gunstige klima og varierte natur har gitt grunnlag for et av landets rikeste biologiske mangfold. Det er her snakk om et særdeles verneverdig kulturlandskap som må sikres mot ødeleggelse.

Det aktuelle området har et rikt dyre- og planteliv. Det er et viktig område for blant annet fugler, rådyr, slettsnok, amfibier og 800 forskjellige sommerfuglarter, hvorav et femtitall er oppført på den nasjonale rødlisten over sjeldne og utrydningstruede arter.

Området har et eksisterende bekkeleie som er en viktig vannkilde for flora og fauna i området, og som samtidig sørger for vanning av nedenforliggende områder. Dette vil i stor grad bli ødelagt ved utbygging.

Kommunen ignorerer blant annet faglige uttalelser fra Universitetet i Oslo ved Per O. Seglen. Seglen som påpeker at ødeleggelsen av globalt biologisk mangfold skjer lokalt.

Det er rart at en klimaklok kommune ikke ser at de selv er med på den globale ødeleggelsen av vårt biologiske mangfold.

Bærum kommune skal ha en langsiktig, bærekraftig utbyggingstrategi hvor urbane og blågrønne kvaliteter skal sikre kommunen varierte botilbud og nærmiljøer.
– Punkt G i Bærum kommunes egne klimamål

«Ødeleggelsen av globalt biologisk mangfold skjer lokalt»

Per O. Seglen, Universitetet i Oslo

 

Nei til bygging nær naturvernområdet Enli

Bygging og biltrafikk vil i stor grad påvirke det som er en av Bærums få naturreservater, Enli, i Eineåsen. Enli ble fredet i 1982 og anses av kommunen som et viktig uberørt område. Her er et utdrag fra verneplanen:

“Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler”.

Gjennom kunnskap, holdninger og handlinger skal Bærum stå frem som en miljø- og klimaklok kommune allerede i 2020.
– Punkt A i Bærum kommunes egne klimamål

Nei til økt trafikk på Rykkinn

Det planlegges utrolige 39 parkeringsplasser til institusjonen.

Ettersom området ligger langt unna offentlig transport vil de fleste av kommunens ansatte benytte bil for å komme seg på jobb her. I tillegg vil det være betydelig servicetrafikk med varer og tjenester.

En av Rykkins mest benyttede turveier, Busoppveien/øvre del av Rykkinnveien, planlegges utvidet for å takle den store trafikkøkningen utbyggingen medfører (kommunen har vært tilbakeholdne med konkrete tall). For å få til utvidelsen, vil kommunen måtte frata eiendom fra de omkringliggende tomtene.

Bærum kommune har på papiret en målsetting om å redusere bilbruk, men dette ser ikke ut til å gjelde egne ansatte.

Trafikksikkerhet og sikker skolevei, under og etter utbygging, er heller ikke utredet.

Gjennom den nye arealplanen ønsker Bærum kommune å gjøre det enklere å velge alternativer til bilen – Bærum kommunes egne klimamål

«Det er viktig å ta vare på det lille som er igjen av tur- og LNF-områder på Rykkinn.»

Rykkinbeboer

Nei til flere kommunale utbygginger på Rykkinns friområder

Rykkinn og Levre er de områdene i Bærum som har størst antall kommunale institusjoner og omsorgsboliger. Vi ser helt klart behovet for flere og bedre institusjoner i Bærum, men Rykkinn har over flere år tatt mer av dette ansvaret enn andre områder. Nå er det på tide at kommunen finner andre, bedre egnede steder, slik at vi ikke ødelegger de få gjenværende friområdene, jordbruksarealene og naturvern-områdene vi har her på Rykkinn. Det understrekes at vi er imot enhver utbygging i dette området.

Antall nåværende kommunale boliger og bo- og behandlingssenter i skolekretsene

Oversikt over fordeling av bo- og behandlingssenter, velferd og omsorg, presentert i folkemøtet på Rykkinn skole – Bærum kommunes egen statistikk

Nei til uryddig kommunal saksgang

Prosessen og mulighetene for medvirkning, slik plan- og bygningsloven krever, har ikke vært korrekt. Dette er særlig alvorlig, siden kommunen i dette prosjektet er både tiltakshaver og saksbehandler for reguleringsplanen.

Denne dobbeltrollen har svekket Rykkinnbeboernes mulighet for innbyggermedvirkning. Ingen fikk mulighet til å kommentere og komme med innsigelser verken til saksbehandlingen eller konklusjonen etter mekling.

Kommunen har ikke gitt svar på hvilke alternativer som var påtenkt og hvorfor man landet på Rykkinn som det beste alternativet.

Det kan se ut som Rådmannen forledet Fylkesmannen til å tro at Brekkeski/Nordby var det eneste alternativet for å bygge ny stjernebolig/institusjon i hele Bærum. Fylkesmannen hevet dermed sin tidligere innsigelse mot å bygge på dyrkbar mark, på feil grunnlag.

I sin rapport til Bærum Kommune sier Asplan Viak blant annet at de ikke er kjent med at området brukes av barn og unge. Det får oss til å lure på om de i det hele tatt har observert området. Rapporten fremstår som et bestillingsverk fra Bærum kommune.

Innbyggerne og næringsliv skal involveres i utvikling av klimaklok kommune 
– Punkt B i Bærum kommunes egne klimamål

Støtt saken ved å signere oppropet. Hver underskrift hjelper!

Ja til omkamp av den planlagte utbyggingen

Beboerne på Rykkinn mener på bakgrunn av alle disse punktene at utbyggingsplanene på Nordby gård må stoppes.

Kommunen må vurdere andre, mer sentrale områder i Bærum, utenfor Rykkinns friområder, jordbruksarealer og naturvernområder. Rykkinn er ferdig utbygget.

Om du er i mot denne utbyggingen, kan du støtte saken ved å skrive under på underskriftskampanjen:

opprop.net/nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn

Kontakt oss på: post@bevar-rykkinn.no

Del denne nettsiden med flest mulig og skap oppmerksomhet rundt saken.

Bruk deleknappene under:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nedenfor Busoppveien 20 finner vi området for den planlagte utbyggingen.

All informasjonen er utdrag fra kommunens egne klimakloke mål, Berger og Rykkinn Vel sin korrespondanse med kommunen, skriftlig info fra Ola Roald AS Arkitektur og innspill fra politikere og andre som er motstandere av utbygging av dette aktuelle området. 

Aksjonsgruppa
Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn.